เปิดรับบทคัดย่องานวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ประจำปี 2557

เปิดรับบทคัดย่องานวิจัย

เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ประจำปี 2557

“สร้างสังคมไทยปลอดสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีอันตรายร้ายแรง”


 

 

ด้วยเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thailand Pesticide Alert Network: Thai-PAN) จะจัดการประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ประจำปี 2557 ขึ้นในระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ภายใต้หัวข้อ “สร้างสังคมไทยปลอดสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีอันตรายร้ายแรง” เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในประเด็นผลกระทบของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชต่อความปลอดภัยของสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการติดตามนโยบายและเฝ้าระวังภัยจากสารเคมีทางการเกษตร และพัฒนาองค์ความรู้ที่จะทำให้ระบบเกษตรและอาหารของไทยปลอดภัยและยั่งยืนและผู้สนใจร่วมส่งบทคัดย่องานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในมิติต่างๆ ได้แก่ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย สังคม (รวมถึงงานวิจัยระดับชุมชนหรือการศึกษาในพื้นที่)
 

เงื่อนไข

เป็นงานวิจัยที่จัดทำขึ้นระหว่าง พ.ศ. 2555-2556

เปิดรับบทคัดย่อ วันนี้ – 25 มกราคม 2557

* สำหรับงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับค่าจัดทำผลงาน เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมานำเสนอผลงาน

ติดต่อ/ประสานงาน:

นางสาวปรกชล อู๋ทรัพย์

125/356 ถนนรัตนาธิเบศร์ หมู่ 3 ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 08 9895 5173, 02 985 3837-8 โทรสาร 02 985 3836