นโยบายและกฎหมาย

หัวข้อ วันที่sort ascending ดู
ความปลอดภัยทางอาหาร : การแก้ไขปัญหาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 9 Jan 2013 2,175 ครั้ง
นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 26 Jul 2012 7,079 ครั้ง
รายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการวัตถุอันตราย 26 Jul 2012 1,368 ครั้ง
ประกาศกระทรวงเกษตร มาตรฐานสินค้าเกษตร ปริมาณตกค้าง 26 Jul 2012 1,610 ครั้ง
วัตถุอันตรายในบัญชีเฝ้าระวังของกรมวิชาการเกษตร 26 Jul 2012 1,579 ครั้ง
วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ได้ประกาศห้ามใช้แล้ว 26 Jul 2012 1,722 ครั้ง
ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ในสาระสำคัญที่แก้ไขเพิ่มเติม 26 Jul 2012 2,129 ครั้ง
พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535(แก้ไข 2551)ฉบับล่าสุด 26 Jul 2012 15,870 ครั้ง
Subscribe to นโยบายและกฎหมาย