เปิดรับบทคัดย่องานวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ประจำปี 2558

 

 

ด้วยเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thailand Pesticide Alert Network: Thai-PAN) จะจัดงานประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ประจำปี 2558ขึ้นในระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ ภายใต้หัวข้อ ฝ่าวิกฤตสารเคมีกำจัดศัตรูพืช: สถานการณ์และแนวทางการจัดการตลอดห่วงโซ่” เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ สถานการณ์การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของไทย ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสถานการณ์ปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความตระหนัก ตื่นรู้ ในประเด็นปัญหาดังกล่าวต่อสังคม และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการติดตามนโยบายและเฝ้าระวังภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ของภาคประชาสังคม เพื่อสร้างระบบเกษตรและอาหารของไทยให้ปลอดภัยและยั่งยืน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทคัดย่องานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในมิติต่างๆ ด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย และสังคม รวมถึงงานวิจัยระดับชุมชนหรือการศึกษาในพื้นที่

เงื่อนไข

เป็นงานวิจัยที่จัดทำขึ้นระหว่าง พ.ศ. 2556-2557

เปิดรับบทคัดย่อตั้งแต่วันนี้ – 13 มีนาคม 2558

*สำหรับงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับค่าจัดทำผลงานเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมานำเสนอผลงาน

ติดต่อ/ประสานงาน:

นางสาวปรกชล อู๋ทรัพย์

E-mail: info@thaipan.org

125/356 ถนนรัตนาธิเบศร์ หมู่ 3 ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 089 895 5173, 02 985 3837-8 โทรสาร 02 985 3836