การประชุมวิชาการ "มาตรการทางภาษีเพื่อสังคม (Earmarked Tax)"

การประชุมวิชาการเรื่องมาตรการทางภาษีเพื่อสังคม

 

หลักการและเหตุผล

ภาษีเฉพาะ (Earmarked Taxes หรือ Dedicated Taxes หรือ Specific Taxes หรือ Restricted Taxes) คือภาษีซึ่งจัดเก็บแยกต่างหากสำหรับวัตถุประสงค์พิเศษ (Hypothecation) และใช้สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง (Dedicated or Specific Purpose) ภายใต้กฎหมาย โดยภาษีเฉพาะส่วนใหญ่จะผ่านเข้าสู่กองทุนนอกงบประมาณ (Extra-Budgetary Funds) ซึ่งจะไม่รวมเข้ามาสู่งบประมาณรายจ่ายประจำปี (Annual Budget) จึงไม่กลายเป็นส่วนหนึ่งของรายรับตามบัญชีงบประมาณ (General Consolidated Revenue) และมีหลักการจัดเก็บที่พิเศษแตกต่างจากภาษีทั่วไป มีหลักการที่สำคัญได้แก่ 1) หลักการประโยชน์ (Benefit Principle) 2) หลักการกันเงิน (Earmarking Principle) และ 3) หลักการเหตุผลในเชิงสัญญา (The Contractual Rationale Principle)  

จัดเป็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และการคลังเพื่อสังคมที่สำคัญ และถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในหลายประเทศโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อาทิ การเก็บภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ อากาศเสีย ขยะของเสีย และสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เป็นต้น

สำหรับประเทศไทยมีหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากการจัดเก็บภาษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะจากภาษีสรรพสามิตเหล้าและบุหรี่ 3 หน่วยงาน คือ

1) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน รวมถึงรณรงค์ให้ประชาชนลดการบริโภคสุราและยาสูบ

2) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) มีวัตถุประค์ในการจัดตั้งเพื่อดำเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่จะสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพและคุณธรรม รวมถึงส่งเสริมให้ความรู้ประชาชน

3) กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจการกีฬา

ลักษณะของ Earmarked Taxes ที่เด่นชัดก็คือมีลักษณะการใช้ที่พิเศษตามวัตถุประสงค์โดยเจาะจง มีความต่อเนื่องของกองทุน เป็นการจัดสรรเงินนอกงบประมาณซึ่งทำได้ง่ายกว่าการจัดสรรเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่ต้องผ่านกระบวนการทางนิติบัญญัติและขั้นตอนในระบบราชการที่ยุ่งยากซับซ้อน ปราศจากแรงกดดันทางการเมืองซึ่งเป็นสาเหตุของความไม่แน่นอนและไม่ยั่งยืน กองทุนจึงถือเป็นทางเลือกที่หลีกหนีความตกต่ำของนโยบายทางการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตามได้มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณภาษีดังกล่าวอย่างกว้างขวางในสังคมไทยขณะนี้ การเปิดเวทีให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการใช้มาตรการทางภาษีเพื่อการพัฒนาสังคมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจต่อประชาชน เกี่ยวกับการใช้มาตรการทางภาษีเพื่อการพัฒนาสังคม

รูปแบบการประชุม

นำเสนอ ความรู้เกี่ยวกับมาตรการทางภาษี เพื่อการพัฒนาสังคมด้านต่างๆ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ และจัดเวทีแถลงข่าว

ผู้เข้าร่วมประชุม

หน่วยงาน ภาคประชาสังคม ที่ทำงานขับเคลื่อนในประเด็นต่างๆ อาทิ ด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพ และสื่อสารมวลชน

วัน เวลาและสถานที่

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม Peridot 3 ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

แถลงข่าวเวลา 14.00-15.00 น.

ผู้ประสานงาน

นางสาวอังคณา ราชนิยม โทร. 02-9853837

เอกสารนำเสนอ/เอกสารประกอบ