เปิดรับบทคัดย่องานศึกษา/วิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชประจำปี 2559

เปิดรับบทคัดย่องานศึกษา/วิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชประจำปี 2559
"ฟื้นต้นน้ำให้ปลอดพิษ สร้างระบบอาหารให้ปลอดภัย"
เปิดรับบทคัดย่อ วันนี้ – 15 ตุลาคม 2559

ขอบเขต เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในมิติต่างๆ ได้แก่ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย และสังคม รวมถึงงานวิจัยระดับชุมชนหรือการศึกษาในพื้นที่ และการหาทางเลือกทางออกจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยเฉพาะสารกำจัดวัชพืช (ยาฆ่าหญ้า)

เงื่อนไข เป็นงานวิจัยที่จัดทำขึ้นระหว่าง พ.ศ. 2558-2559

งานวิจัยที่ได้รับคัดเลือกจะต้องส่งบทความฉบับเต็มภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 และนำเสนอในงานประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ประจำปี 2559 ในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2559 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ

* งานวิจัยที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับค่าจัดทำผลงาน 5,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมานำเสนอผลงาน

ติดต่อ/ประสานงาน
นางสาวปรกชล อู๋ทรัพย์ e-mail: info@thaipan.org
โทรศัพท์ 02-9853837-8, 089-8955173
โทรสาร 02-9853836
125/356 ถนนรัตนาธิเบศร์ หมู่ 3 ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000