• ข้อเท็จจริงทางวิชาการในการควบคุมสารเคมีอันตราย
  พาราควอต (Paraquat) ไกลโฟเซต (Glyphosate) และคลอร์ไพริฟอส (Chlorpyrifos)
  ชัดสารเคมีกำจัดศัตรูพืชทั้ง 3 ชนิดมีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพาราควอตที่มีพิษเฉียบพลันสูงต่อมนุษย์ และมีผลกระทบเรื้อรังต่อสุขภาพ
  รายละเอียด
 • ไทยแพนพบการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักไฮโดรโปนิกส์สูงกว่าผักทั่วไป
  รายละเอียด
 • เครือข่ายแบนสารพิษเตรียมยื่นข้อเสนอต่อคณะกรรมการวัตถุอันตราย 7 ธ.ค.นี้
  รายละเอียด
ไดโครโตฟอส (11) ไกลโฟเซต (5) เอกสารเผยแพร่ (6) เมโทมิล (13) เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (3) เครือข่ายวิชาการเตือนภัยสารเคมีเกษตรประเทศไทย (8) เกษตรกร (2) ฮอร์โมน (3) อีพีเอ็น (9) อาหารปลอดภัย (2) สุขภาพ (3) สารเคมีเกษตร (4) สารเคมีตกค้าง (4) สารเคมีกำจัดศัตรูพืช (15) สหภาพยุโรป (4) ศาลปกครอง (4) วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ (4) วัตถุอันตราย (3) ระบบสืบพันธุ์ (3) ระบบนิเวศ (6) มกอช. (3) พิษเฉียบพลัน (5) พาราควอท (6) พ.ร.บ.วัตถุอันตราย (2) ผู้บริโภค (3) ผักที่ตกค้าง (5) ผลการตรวจผัก (8) ผลกระทบจากสารเคมี (7) ผลกระทบ (5) ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ (5) ประชุมวิชาการประจำปี 2559 (4) ประชุมวิชาการประจำปี 2558 (6) ประชุมวิชาการประจำปี 2557 (5) ประชุมวิชาการประจำปี 2555 (3) บริโภคผัก (4) นุศราพร เกษสมบูรณ์ (3) นาถธิดา วีระปรียากุล (3) ธุรกิจสารเคมีการเกษตร (5) ทะเบียนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (7) ต่อมไร้ท่อ (4) ตรวจผัก (12) ตกค้าง (3) จิรากร โกศัยเสวี (2) คุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค (2) คาร์โบฟูราน (17) คะน้า (3) คลอไพรีฟอส (3) คณะกรรมการวัตถุอันตราย (3) การใช้สารเคมี (4) การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (3) กรมวิชาการเกษตร (20) Video Clip (11) PAN (3) monocrotophos (2) methomyl (6) GAP (3) EPN (5) EPA (6) dicrotophos (5) carbofuran (6)