• วันอาหารโลก
  ประชาชนเรียกร้อง เจียไต๋ ซินเจนทา หยุดต่อทะเบียนสารเคมีเพื่อปกป้องคนไทย
  รายละเอียด
 • แถลง
  อย่าปล่อยให้ความเท็จมีอำนาจเหนือความจริง
  รายละเอียด
 • เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรงชุมนุมที่หน้าทำเนียบรัฐบาลและจัดการเคลื่อนไหวที่หน้าศาลากลางกว่า 50 จังหวัด
  รายละเอียด
ไดโครโตฟอส (11) ไกลโฟเซต (3) เอกสารเผยแพร่ (6) เมโทมิล (13) เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (3) เครือข่ายวิชาการเตือนภัยสารเคมีเกษตรประเทศไทย (8) เกษตรกร (2) ฮอร์โมน (3) อีพีเอ็น (9) อาหารปลอดภัย (2) สุขภาพ (3) สารเคมีเกษตร (4) สารเคมีตกค้าง (4) สารเคมีกำจัดศัตรูพืช (15) สหภาพยุโรป (4) ศาลปกครอง (4) วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ (4) วัตถุอันตราย (3) ระบบสืบพันธุ์ (3) ระบบนิเวศ (6) มกอช. (3) พิษเฉียบพลัน (5) พาราควอท (3) พ.ร.บ.วัตถุอันตราย (2) ผู้บริโภค (3) ผักที่ตกค้าง (4) ผลการตรวจผัก (6) ผลกระทบจากสารเคมีต่อสุขภาพ (2) ผลกระทบจากสารเคมี (7) ผลกระทบ (5) ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ (5) ประชุมวิชาการประจำปี 2559 (4) ประชุมวิชาการประจำปี 2558 (6) ประชุมวิชาการประจำปี 2557 (5) ประชุมวิชาการประจำปี 2555 (3) บริโภคผัก (4) นุศราพร เกษสมบูรณ์ (3) นาถธิดา วีระปรียากุล (3) ธุรกิจสารเคมีการเกษตร (5) ทะเบียนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (6) ต่อมไร้ท่อ (4) ตรวจผัก (10) ตกค้าง (3) จิรากร โกศัยเสวี (2) คุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค (2) คาร์โบฟูราน (17) คะน้า (3) คณะกรรมการวัตถุอันตราย (3) การใช้สารเคมี (4) การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (3) กรมวิชาการเกษตร (20) Video Clip (11) PAN (3) monocrotophos (2) methomyl (6) GAP (3) EPN (5) EPA (6) dicrotophos (5) carbofuran (6)