ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมงาน

  1. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมตามความเหมาะสมของสถานที่
  2. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ตรวจสอบและพิจารณารายชื่อให้เป็นไปตามข้อมูลจริงเท่านั้น
  3. ผู้จัดจะอนุญาตให้บุคคลที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเท่านั้น
  4. ผู้เข้าร่วมจะต้องปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ข้อมูลเพิ่มเติม

e-mail : info@thaipan.org

โทรศัพท์ : 02-9853838

คณะผู้จัด